1. ให้บริการการรับ-ส่งบุคลากร และผู้ป่วย ให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและทันกำหนดเวลา
  2. บันทึกการใช้รถยนต์ประจำวัน/ประจำเดือน
  3. บันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำวัน/ประจำเดือน
  4. ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน
  5. ล้างทำความสะอาดรถยนต์
  6. นำรถยนต์ไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ำมัน
  7. ขึ้นเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเสนอผู้บังคับบัญชา
  9. ตรวจสอบระบบการทำงานของกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลให้พร้อมใช้งาน
  10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ภาระงานพนักงานขับรถยนต์