1. ดูแล ตรวจสอบ และดำเนินการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ของโรงพยาบาล
  2. ติดตั้งเครื่องคอยล์ร้อน คอยล์เย็น และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องปรับอากาศในอาคารสำนักงาน
    โรงพยาบาล
  3. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทั้งภายนอกและภายในเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งภายในอาคารสำนักงาน
  4. ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทั้งภายในและภายนอก
  5. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า
  6. ขึ้นเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  7. ทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์สำรอง กรณีไม่มีพนักงานขับรถยนต์ให้บริการ
  8. ตรวจสอบระบบการทำงานของกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลให้พร้อมใช้งาน
  9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ภาระงานช่างไฟฟ้า