1. ดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับงานบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  2. ดำเนินการส่งตรวจวิเคราะห์น้ำตามเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนดเป็นประจำทุก 3 เดือน
  3. พัฒนาปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐานระบบคุณภาพของ HA
  4. ตรวจวัดค่าน้ำเสียประจำวันได้ค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
  5. ดูแลสภาพภูมิทัศน์ให้สะอาดเรียบร้อยภายในบริเวณโดยรอบหน่วยบ่อบำบัดน้ำเสีย
  6. ขึ้นเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  7. ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์สำรอง กรณีไม่มีพนักงานขับรถยนต์ให้บริการ
  8. ตรวจสอบระบบการทำงานของกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลให้พร้อมใช้งาน
  9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ภาระงานช่างเชื่อม ช.3