1. ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดสำรองไฟ ไฟแสงสว่าง ปลั๊กไฟ สวิทช์ไฟ และระบบไฟฟ้าที่
เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบ ซ่อมแซม ระบบท่อน้ำประปา ท่อน้ำทิ้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงานและหอผู้ป่วย
3. สนับสนุนการติดตั้ง เคลื่อนย้าย รื้อถือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานเคหะบริการ งานอาคารสถานที่ และงานสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล
4. ทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์สำรอง กรณีไม่มีพนักงานขับรถยนต์ให้บริการ
5. ดูแลตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังดับเพลิงในจุดต่าง ๆ ที่ติดตั้ง
6. ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยซ่อมบำรุงเชิงรุกแก่หน่วยสำนักงานและหอผู้ป่วยต่าง ๆ
7. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานตัวจริงไม่มาปฏิบัติงาน
8. ขึ้นเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
9. ตรวจสอบระบบการทำงานของกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลให้พร้อมใช้งาน
10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ภาระงานช่างต่อท่อ