1. ให้บริการการรับ-ส่งบุคลากร และผู้ป่วย ให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและทันกำหนดเวลา
 2. บันทึกการใช้รถยนต์ประจำวัน/ประจำเดือน
 3. บันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำวัน/ประจำเดือน
 4. ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน
 5. ล้างทำความสะอาดรถยนต์
 6. นำรถยนต์ไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ำมัน
 7. ขึ้นเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 8. จัดพิมพ์ข้อมูลการใช้รถยนต์ราชการทุกคันในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
 9. ดูแลรับผิดชอบรถพยาบาลฉุกเฉิน
 10. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเสนอผู้บังคับบัญชา
 11. ตรวจสอบระบบการทำงานของกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลให้พร้อมใช้งาน
 12. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ภาระงานพนักงานบริการ