1. บันทึกการลาในแบบใบลาและแฟ้มวันลา
2. บันทึกการมาปฏิบัติงานของบุคลากร
3. พิมพ์หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/เงินเดือน
4. การขอมีบัตรประจำตัวหน้าหน้าที่ของรัฐ
5. แจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
6. ลงทะเบียนรับหนังสือที่มีมาถึงงานการเจ้าหน้าที่ , ศูนย์ราชการใสสะอาด, HRD.
7. คัดแยกหนังสือที่ดำเนินการเสร็จแล้ว
8. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเป็นหมวดหมู่
9. จัดเก็บเอกสารที่เต็มแฟ้ม
10. บันทึกข้อมูลในแฟ้มประวัติลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว
11. จัดเอกสารใส่แฟ้มเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหาร/ผู้อำนวยการ
12. นำจ่ายใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากร
13. สรุปสถิติการลาประจำปีงบประมาณลงแฟ้มประวัติ
14. บันทึกข้อมูลในโปรแกรม DPIS ลูกจ้างประจำ
15. ค้นหาเอกสาร ก.พ.7 และเอกสารอื่นๆ เพื่อให้ยืม
16. สำเนารายงานการไปราชการให้เจ้าหน้าที่เพื่อทำผลงานวิชาการ
17. ร่าง/พิมพ์โต้ตอบหนังสือ
18. เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก
19. ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์
20. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเข้าประชุมกรรมการ HRD และการบริหารงานบุคคล

21. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

ภาระงานพนักงานธุรการ ส.4