ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

เลขที่ 2 หมู่ 4 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

โทรศัพท์ 056-219444  โทรสาร 056-219400

*****************************************************************************