1. บันทึกการไปราชการ/การลา ของบุคลากร
2. จัดทำรายงานการมาปฏิบัติราชการประจำวัน
3. บันทึกการมาปฏิบัติงานของบุคลากร
4. แจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานการเจ้าหน้าที่
5. ตรวจสอบการเดินทางไปปฏิบัติราชการของบุคลากร
6. บันทึกการลาในแบบใบลาและแฟ้มวันลา
7. พิมพ์หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/เงินเดือน
8. ลงทะเบียนรับหนังสือที่มีมาถึงงานการเจ้าหน้าที่
9. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มให้เป็นหมวดหมู่
10. จัดเก็บเอกสารที่เต็มแฟ้ม
11. ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคณะกรรมการ HRD จัดทำเอกสารวาระการประชุม เข้าประชุม และสรุปรายงานการประชุม
12. ร่าง/พิมพ์หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง
13. ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์
14. จัดทำแฟ้มการลาของบุคลากรประจำปีงบประมาณ
15. ประมวลผลการมาปฏิบัติราชการทุกวันทำการ
16. ตั้งรหัสและประมวลผลการสแกนลายนิ้วมือของบุคลากร
17. เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของโรงพยาบาล
18. จัดเตรียมเอกสารการประชุม
19. ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
20. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ภาระงานเจ้าพนักงานธุรการ