รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
18 กุมภาพันธ์ 2019
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
18 กุมภาพันธ์ 2019

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ชื่อโครงการ : ให้บริการ Customer Service
ระยะเวลาจัดโครงการ : ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
สถานที่ : โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนคริทร์
งบประมาณ : 12,000 บาท