กิจกรรม “ผู้อำนวยการพบบุคลากร” ประจำเดือน มกราคม 2562
30 มกราคม 2019
โครงการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน
30 มกราคม 2019

โครงการส่งเสริมกายและจิตสำหรับผู้ป่วยจิตเวชและญาติที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล

วันที่ 4 มกราคม 2562 งานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ (ECT) งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการส่งเสริมกายและจิตสำหรับผู้ป่วยจิตเวชและญาติที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล โดย นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ประธานพิธีเปิด เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและจิตสำหรับผู้ป่วยจิตเวชและญาติให้ได้รับความพึงพอใจ ณ ตึกอาชีวะบำบัด 2 งานบริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์