โครงการส่งเสริมกายและจิตสำหรับผู้ป่วยจิตเวชและญาติที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล
30 มกราคม 2019
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2562
30 มกราคม 2019

โครงการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการฯ (SSS) จัดโครงการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน อย่างมีประสิทธิภาพ Supra Specialist Service (SSS) จำนวน 2 รุ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการให้ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/คลินิกพิเศษ สามารถให้บริการผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน วันที่ 9 – 10 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์