ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านขายอาหารภายในหน่วยงาน
9 มกราคม 2019
โครงการส่งเสริมกายและจิตสำหรับผู้ป่วยจิตเวชและญาติที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล
30 มกราคม 2019

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ได้จัดประชุม “ผู้อำนวยการพบบุคลากร” ในวันที่ 7 – 8 มกราคม 2562 เพื่อสื่อสารนโยบายขององค์กร สร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างบุคลากรของโรงพยาบาลและผู้บริหาร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และประกาศเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงาน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล