การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2561
25 ธันวาคม 2018
กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน
27 ธันวาคม 2018

โครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์จัดโครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช  เขตสุขภาพที่ 3  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมพาราดิโซ่ จ.นครสวรรค์