สัปดาห์สุขภาพจิต_2560
กิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิต ประจำปี 2560
29 พฤศจิกายน 2017
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์
29 พฤศจิกายน 2017
โครงการสัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์

โครงการสัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์

นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ กล่าวเปิด โครงการสัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโดยกลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์แก่บุคลากร ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ของโรงพยาบาล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริการ วิทยากรให้ความรู้ ดร.ศิริชัย พฤติกุลประดับ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันที่ 16 -17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์