นายแพทย์ธิติพันธ์  ธานีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์