1.แนวทางการดูแลและการจัดการกับปัญหาพฤติกรรมและจิตใจในผู้สูงอายุสมองเสื่อม

2.การเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้สูงอายุที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ

3.ทักษะการดูแลผู้สูงอายุวัยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ

4.การจัดการปัญหาทางอารมณ์

5.การนอนไม่หลับในปัญหาผู้สูงวัยสมองเสื่อม (Insomnia)

6.โปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะทางใจสำหรับผู้สูงอายุ (EMF)

7.การประเมินซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทย (TGDS)

8.แบบทดสอบ TMSE

9.แบบสอบถามภาระการดูแล Zarit Burden Inteview (ZBI)

10.แบบประเมินภาระการดูแล Zarit Short Form

11.พฤติกรรมความไม่ยับยั้งชั่งใจ

12.TDGS 30 ข้อ

13.ทักษะการดูแลผู้สูงวัยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ

14. 2Q Plus

15.TMSE