ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนตุลาคม 2564
11 พฤศจิกายน 2021
Child Grooming ภัยร้ายใกล้ตัว
30 พฤศจิกายน 2021
แชร์ไปที่...

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT)

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 056 – 219424 ในวันและเวลาราชการ