ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนตุลาคม 2564
11 พฤศจิกายน 2021
Child Grooming ภัยร้ายใกล้ตัว
30 พฤศจิกายน 2021
(12 พ.ย. 64) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT)
แชร์ไปที่...

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT)

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 056 – 219424 ในวันและเวลาราชการ