ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกรกฎาคม 2564
10 สิงหาคม 2021
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า ปีงบประมาณ 2565
25 สิงหาคม 2021
แชร์ไปที่...

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้างในการประกวดครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ nph.go.th หรือ gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5621-9444 ในวันและเวลาราชการ