ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
20 เมษายน 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนเมษายน 2564
6 พฤษภาคม 2021

ราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 576,000.- (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่...

แชร์ไปที่...

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถแผนกผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโรงจอดรถแผนกผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 576,000.- (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ nph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามหมายเลข 0-5621-9424 ในวันและเวลาราชการ

202105111014