แพนิกก็แค่…ไม่สุขสบายมากหน่อย…แต่ไม่มีอันตรายใด ๆ
1 เมษายน 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด พร้อมระบบวิเคราะห์ผล (EKG)
20 เมษายน 2021
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโครงคลุมโรงกรองน้ำประปา
แชร์ไปที่...

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโครงคลุมโรงกรองน้ำประปา

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานหลังคาคลุมโรงกรองน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสรา้งเป็นเงินทั้งสิ้น 408,000.- (สี่แสนแปดพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ nph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามหมายเลข 0-5621-9424 ในวันและเวลาราชการ

202105111013