ขอซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำขอของข้อมูลข่าวสารของราชการ
10 พฤศจิกายน 2020
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมระบบดิจิตอล
11 พฤศจิกายน 2020

จำนวน 1 เครื่อง นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บรษัท เอ็นโส้ วันส์ จำกัด

แชร์ไปที่...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจวัดความเครียดและสุขภาพของหลอดเลือด

ตามที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจวัดความเครียดและสุขภาพของหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บรษัท เอ็นโส้ วันส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000.00.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)