ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทความความ จำนวน 5 เรื่อง (สธ 0201.05/ว636)
28 ตุลาคม 2020
ขอซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำขอของข้อมูลข่าวสารของราชการ
10 พฤศจิกายน 2020

 4.ขยันเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  เป็นการพัฒนาตนเองที่ทำให้จิตใจมีความกระฉับกระเฉงจากการทำงานอดิเรกที่ตนเองชื่นชอบ หรือการสมัครเรียนหลักสูตรออนไลน์ต่างๆเช่น การเล่นดนตรี การทำอาหาร การจัดการกับความเครียด เป็นต้น การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกเพลิดเพลิน ความมั่นใจ และการได้รับความสำเร็จ

5.เป็นผู้ให้ที่ดี   เราสามารถทำตัวเป็นผู้ให้ ที่มีความเมตตา กรุณาทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นได้ด้วย การหมั่นดูแลร่างกาย จิตใจและอารมณ์ของตนเองให้อยู่ในสภาพปกติ  ขณะเดียวกันการแสดงความเมตตาต่อผู้อื่นอาจเริ่มจากการกระทำง่ายๆ เช่น การกล่าวคำขอบคุณ  การยิ้มให้  กล่าวคำชื่นชม ให้เวลารับฟัง ให้อาหาร หรือจนกระทั่งการบริจาคเงินช่วยเหลือหน่วยงาน องค์กรต่างๆ การทำตัวเป็นผู้ให้จะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกแง่ดี ความรู้สึกมีคุณค่า และยังช่วยให้มีโอกาสในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น

การดูแลตนเองให้มีสุขจิตดีมีความสุข ย่อมส่งผลดีต่อผู้อื่นด้วยทั้งนี้เพราะความสุขของผู้คนขึ้นอยู่กับความสุขของผู้อื่นที่เขามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วย กล่าวได้ว่าความสุขเป็นโรคติดต่อ เช่นเดียวกับการที่เราได้ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น เราเองก็มักจะรู้สึกดีขึ้นหรือเป็นสุขเช่นกัน ดังนั้นหากเราต้องการให้คนอื่นมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้น สิ่งที่ดีที่สุดที่ทำได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนโดยพยายามฝึกหัดให้ตนเองเป็นผู้มีความสุขได้อย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : Working together to promote mental wellbeing . [Internet] .Available from : https://texashelp.tamu.edu/after-the-flood-emotional-distress-and-how-to-manage-it/.
Dynamic spread of happiness in a large social network: longitudinal analysis over 20 years in the Framingham Heart Study. [Internet] .Available from https://www.bmj.com/content/337/bmj.a2338

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://www.freepik.com