รับฟังข่าวสารอย่างไรไม่ให้เครียด
26 ตุลาคม 2020
ความสัมพันธ์ของโรคซึมเศร้ากับฤดูกาล
27 ตุลาคม 2020

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกและยื่นใบสมัครได้ที่ งานพัสดุ ...

ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนคริทน์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านขายอาหารภายในหน่วยงาน เพื่อจัดจำหน่ายอาหารให้แก่บุคลากร โดยให้มีอาหารที่จัดจำหน่ายอย่างมีคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม สะอาด ถูกสุขลักษณะ เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของทางราชการ

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกและยื่นใบสมัครได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 2 อาคารอิฏฐารมย์ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบด้านล่าง