ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
8 กันยายน 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารผู้ป่วยในสามัญ
16 กันยายน 2020

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.nph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5621-9424 ในวันและเวลาราชการ

แชร์ไปที่...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออาหารผู้ป่วยใน (สามัญ)

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนคริทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้ออาหารผู้ป่วยใน (สามัญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นทั้งสิ้น 4,500,000.- (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารฯ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.nph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5621-9424 ในวันและเวลาราชการ