แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
14 สิงหาคม 2020
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
18 สิงหาคม 2020

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.nph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5621-9424 ในวันและเวลาราชการ

แชร์ไปที่...

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ดูแลรักษาต้นไม้ สวนประดับ สวนหย่อมและสนามหญ้า

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนคริทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ดูแลรักษาต้นไม้ สวนประดับ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นทั้งสิ้น 870,000.- (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารฯ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.nph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5621-9424 ในวันและเวลาราชการ