สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2563
11 สิงหาคม 2020
ประชาสัมพันธ์ความรู้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 (สธ 0201.05/ว403)
14 สิงหาคม 2020
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
แชร์ไปที่...

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำผู้มารับบริการ
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนคริทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นทั้งสิ้น 1,446,000.- (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารฯ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.nph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5621-9424 ในวันและเวลาราชการ