ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
10 สิงหาคม 2020
รู้จักกับโรคจิตเภท
11 สิงหาคม 2020

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.nph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5621-9424 ในวันและเวลาราชการ

แชร์ไปที่...

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำผู้มารับบริการ
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนคริทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำผู้มารับบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นทั้งสิ้น 979,000.- (เก้าแสนเจ็ดหมื่่นเก้าพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารฯ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.nph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5621-9424 ในวันและเวลาราชการ