การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9 มิถุนายน 2020
รายละเอียดตัวชี้วัดภายใต้แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19
23 มิถุนายน 2020

ประกาศแผนงานโครงการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศแผนงานโครงการสำคัญของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์