กิจกรรมอบรมฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน
30 มกราคม 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
13 กุมภาพันธ์ 2019
กิจกรรมอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการใช้แบบประเมินทางจิตเวช (CGI-S)
แชร์ไปที่...

กิจกรรมอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการใช้แบบประเมินทางจิตเวช (CGI-S)

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฯ จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการใช้แบบประเมินทางจิตเวช (CGI-S) ตามโครงการพัฒนา คุณภาพบริการเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ ให้ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/คลินิกพิเศษ สามารถให้บริการผู้ป่วยจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน เมื่อวันที่ 24 – 25 มกราคม 2562 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์