กิจกรรม สป.สัญจร ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
30 มกราคม 2019
กิจกรรมอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการใช้แบบประเมินทางจิตเวช (CGI-S)
30 มกราคม 2019
กิจกรรมอบรมฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน
แชร์ไปที่...

กิจกรรมอบรมฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฯ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการให้ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/คลินิกพิเศษ สามารถให้บริการผู้ป่วยจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน โดย นายแพทย์วรวัฒน์ ไชยชาญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ประธานพิธีเปิดในวันที่ 22 – 23 มกราคม 2562 จำนวน 2รุ่น รุ่นละ 1 วัน ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์