ประกาศรายงานขอซื้อขอจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน (แผนกผู้ป่วยนอก)
30 สิงหาคม 2018
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน (แผนกผู้ป่วยนอก)
7 กันยายน 2018
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา
แชร์ไปที่...

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. เภสัชกร อัตราเงินเดือน 22,750 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 19,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

3. นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป (ชั้น 2 อาคารอำนวยการหลังใหม่) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ฯ ตั้งแต่วันที่ 3 – 14 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัครจำนวน 200 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ