การนิเทศงานและการเยี่ยมสำรวจ โดยนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561
30 มีนาคม 2018
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนบันทึกทางการพยาบาล
31 มีนาคม 2018
แชร์ไปที่...

วันที่ 29 มีนาคม 2561 คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพจิตสำหรับผู้ติดสารเสพติด โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างพลังใจให้แก่ครอบครัวและผู้ติดสารเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช เพื่อลดปัญหาการกลับไปเสพซ้ำ และส่งเสริมให้กำลังใจในการดูแลกันและกัน โดย นพ.ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์