โครงการ MCATT 21 - 23 มี.ค. 61
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช
30 มีนาคม 2018
การนิเทศงานและการเยี่ยมสำรวจ โดยนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561
30 มีนาคม 2018
อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน

อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน

แชร์ไปที่...

นพ.ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ต้อนรับ น.ต.นพ.บุญเรือง
ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะตรวจราชการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์