ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
22 มีนาคม 2018
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
27 มีนาคม 2018

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

แชร์ไปที่...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561