11 พฤศจิกายน 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมระบบดิจิตอล

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์...
23 พฤศจิกายน 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563
2 ธันวาคม 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563
27 มกราคม 2021

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีพ.ศ. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีพ.ศ. 2563
5 กุมภาพันธ์ 2021

(O21) แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ พ.ศ. 2564

งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 กุมภาพันธ์ 2021

(O25) การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ประกาศขั้นตอนการยืมพัสดุ
16 กุมภาพันธ์ 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564
8 มีนาคม 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564
11 เมษายน 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโครงคลุมโรงกรองน้ำประปา

ราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 408,000.- (สี่แสนแปดพันบาทถ้วน) ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่...