31 มกราคม 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562
3 กุมภาพันธ์ 2020

(3 ก.พ. 63) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ถุน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ...
10 มีนาคม 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563
13 เมษายน 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563
27 พฤษภาคม 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563
8 มิถุนายน 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563
10 กรกฎาคม 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2563
11 สิงหาคม 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำผู้มารับบริการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.nph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5621-9424 ในวันและเวลาราชการ
11 สิงหาคม 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2563