13 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

จำนวน 11 เดือน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเค เซอร์วิส จำกัด...
13 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

จำนวน 12 เดือน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย อุทัยธานี คลีนนิ่ง จำกัด...
13 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณ 729,000.- บาท
13 กุมภาพันธ์ 2019

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนตุลาคม 2561)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ (เดือนตุลาคม 2561)
13 กุมภาพันธ์ 2019

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนพฤศจิกายน 2561)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ (เดือนพฤศจิกายน 2561)
13 กุมภาพันธ์ 2019

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนธันวาคม 2561)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ (เดือนธันวาคม 2561)
13 กุมภาพันธ์ 2019

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
30 พฤษภาคม 2019

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนมีนาคม 2562)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ (เดือนมีนาคม 2562)
30 พฤษภาคม 2019

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนกุมภาพันธ์ 2562)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ (เดือนกุมภาพันธ์ 2562)