7 มกราคม 2022

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ (เดือนธันวาคม 2564)
3 กุมภาพันธ์ 2022

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

16 มีนาคม 2022

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ (เดือนกุมภาพันธ์ 2565)
8 เมษายน 2022

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ (เดือนมกราคม 2565)
11 เมษายน 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมีนาคม 2565
11 เมษายน 2022

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ (เดือนมีนาคม 2565)
9 พฤษภาคม 2022

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2565

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ (เดือนเมษายน 2565)