25 สิงหาคม 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารั […]
12 พฤศจิกายน 2021

(12 พ.ย. 64) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ...