ดาวน์โหลดเอกสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

30 พฤษภาคม 2019

คำสั่งโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การปฏิบัติงานบริการด้านข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลฯ ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
30 พฤษภาคม 2019

ประกาศผังการทำงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ผังการทำงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
30 พฤษภาคม 2019

ประกาศเจตนารมณ์ และนโยบาย อธิบดีกรมสุขภาพจิต ปี 2562-2563

ประกาศเจตนารมณ์ และนโยบาย อธิบดีกรมสุขภาพจิต ปี 2562-2563
30 พฤษภาคม 2019

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ดำเนินการไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
30 พฤษภาคม 2019

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้1. ด้านความโปร่งใส2. ด้านความพร้อมรับผิด3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร5 […]
30 พฤษภาคม 2019

มาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน และประโยชน์ทับซ้อน

มาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน และประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญในประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน ประกาศกรรมการป้องกันและป […]
30 พฤษภาคม 2019

การติดตามผลและปฏิบัติตามพรบ.40

การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
30 พฤษภาคม 2019

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ