30 พฤษภาคม 2019

คำสั่งโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หร […]
30 พฤษภาคม 2019

ประกาศผังการทำงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ผังการทำงานของศูนย์ข้อมูลข […]
30 พฤษภาคม 2019

ประกาศเจตนารมณ์ และนโยบาย อธิบดีกรมสุขภาพจิต ปี 2562-2563

ประกาศเจตนารมณ์ และนโยบาย […]
30 พฤษภาคม 2019

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศู […]
30 พฤษภาคม 2019

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบร […]
30 พฤษภาคม 2019

มาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน และประโยชน์ทับซ้อน

มาตรการ กลไก หรือระบบในการ […]
30 พฤษภาคม 2019

การติดตามผลและปฏิบัติตามพรบ.40

การติดตามผลการปฏิบัติตามพร […]
30 พฤษภาคม 2019

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ […]