ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

14 สิงหาคม 2020

ประชาสัมพันธ์ความรู้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 (สธ 0201.05/ว403)

เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบหน้าที่ ในการเปิดเผยข้อมูล...
14 สิงหาคม 2020

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (สธ 0201.05/ว466)

เผยแพร่บทความความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (5 บทความ) กระทรวงสาธารณสุข ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 4206 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ […]
14 สิงหาคม 2020

แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
12 ตุลาคม 2020

เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ

เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และเพื่อความโปร่งใส...
28 ตุลาคม 2020

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทความความ จำนวน 5 เรื่อง (สธ 0201.05/ว636)

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทความความ จำนวน 5 เรื่อง (สธ 0201.05/ว636) กระทรวงสาธารณสุข ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 7283 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแ […]
10 พฤศจิกายน 2020

ขอซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำขอของข้อมูลข่าวสารของราชการ

การกำหนดรูปแบบคำขอข้อมูลข่าวสารไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้สิทธิ...
29 ธันวาคม 2020

ประชาสัมพันธ์ความรู้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 (นว 0017.3/ว27863)

เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบหน้าที่ ในการเปิดเผยข้อมูล...