ประกาศเอกสารศูนย์ราชการใสสะอาด

8 มิถุนายน 2020

แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานกรมสุขภาพจิต

ประกาศแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานกรมสุขภาพจิต
9 มิถุนายน 2020

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5 กุมภาพันธ์ 2021

(O26) แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

(O26) แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
5 กุมภาพันธ์ 2021

(O28) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564

(O28) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมกราคม 2564
5 กุมภาพันธ์ 2021

(O30) การเปิดให้เกิดการมีส่วนร่วม

(O30) การเปิดให้เกิดการมีส่วนร่วม แสดงการดำเนินงานหรือโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหน่วยงาน
5 กุมภาพันธ์ 2021

(O33) การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564

(O33) การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564
5 กุมภาพันธ์ 2021

(O34) การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2564

(O34) การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2564
5 กุมภาพันธ์ 2021

(O36) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564

(O36) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564
5 กุมภาพันธ์ 2021

(O37) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต รอบ 5 เดือน พ.ศ. 2564

(O37) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต รอบ 5 เดือน พ.ศ. 2564