8 มิถุนายน 2020

แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานกรมสุขภาพจิต

ประกาศแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานกรมสุขภาพจิต
9 มิถุนายน 2020

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9 มิถุนายน 2020

แผนงานโครงการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ฯ

ประกาศแผนงานโครงการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563