ประกาศแผนงาน/โครงการของโรงพยาบาล

4 กุมภาพันธ์ 2021

(O9) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(O9) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4 กุมภาพันธ์ 2021

(O10) ระบบบริหารผลการปฏิบัติการ (PMS)

(O10) ระบบบริหารผลการปฏิบัติการ (PMS)
5 กุมภาพันธ์ 2021

(O11) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 5 เดือน ปีพ.ศ. 2564

(O11) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 5 เดือน ปีพ.ศ. 2564
5 กุมภาพันธ์ 2021

(O12) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563

(O12) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563
5 กุมภาพันธ์ 2021

(O19) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 5 เดือน

(O19) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 5 เดือน
8 กุมภาพันธ์ 2021

(O18) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

(O18) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
8 กุมภาพันธ์ 2021

(O20) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (12 เดือน)

(O20) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (12 เดือน) ดาวน์โหลดไฟล์
4 กุมภาพันธ์ 2022

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564
4 กุมภาพันธ์ 2022

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565