30 มีนาคม 2018

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช

เมื่อวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต และจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรม เดอะพาราดิโซ่ เจเคดีไซน์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
30 มีนาคม 2018

อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ต้อนรับ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะตรวจราชการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
30 มีนาคม 2018

การนิเทศงานและการเยี่ยมสำรวจ โดยนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561

การนิเทศงานและการเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
30 มีนาคม 2018

โครงการเสริมสร้างพลังใจให้แก่ครอบครัวและผู้ติดสารเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช

จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพจิตสำหรับผู้ติดสารเสพติด เพื่อช่วยลดปัญหาการกลับไปเสพซ้ำ และส่งเสริมให้กำลังใจในการดูแลกันและกัน
31 มีนาคม 2018

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนบันทึกทางการพยาบาล

จัดโดยกลุ่มภารกิจการพยาบาล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมในการเขียนบันทึกทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ