18 กุมภาพันธ์ 2019

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใ […]
18 กุมภาพันธ์ 2019

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินการป้องกั […]
18 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศรายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ

ประกาศรายงานข้อคิดเห็น/ข้อ […]
20 กุมภาพันธ์ 2020

คำสั่ง แต่งตั้ง คกก.บริหารข้อมูลข่าวสารและผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คำสั่ง แต่งตั้ง คกก.บริหาร […]
10 กรกฎาคม 2020

ประกาศเลื่อนนัดวันที่ 27 กรกฎาคม 2563

ขอเลื่อนนัดแพทย์ตรวจและรับยาเดิมในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีประกาศให้เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
17 กันยายน 2021

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาอื่น ๆ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ในการมาขอรับบริการจากโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ...