หมวดหมู่ประกาศข่าวภายในหน่วยงาน

1 กันยายน 2017
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลฯ รอบ 2 ปีงบประมาณ 2560
22 มีนาคม 2018

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของ การทุจริตคอร์รัปชัน จึงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปลอดจาก การทุจริตคอร์รัปชัน บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล จึงขอแสดงเจตจํานงสุจริตในการปฏิบัติงานและดําเนินงาน ขององค์กร ดังนี้
14 พฤศจิกายน 2018

ประกาศการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ประกาศสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
24 พฤศจิกายน 2018

ประกาศการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผ […]
25 ธันวาคม 2018

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2561

18 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
18 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ประกาศช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
18 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

18 กุมภาพันธ์ 2019

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561