1 กันยายน 2017
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลฯ รอบ 2 ปีงบประมาณ 2560
22 มีนาคม 2018

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของ การทุจริตคอร์รัปชัน จึงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปลอดจาก การทุจริตคอร์รัปชัน บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล จึงขอแสดงเจตจํานงสุจริตในการปฏิบัติงานและดําเนินงาน ขององค์กร ดังนี้
14 พฤศจิกายน 2018

ประกาศการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ประกาศสรุปผลการประเมินองค์ […]
24 พฤศจิกายน 2018

ประกาศการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานผลการประเมินการควบคุ […]
25 ธันวาคม 2018

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2561

18 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเ […]
18 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ประกาศช่องทางรับฟังข้อคิดเ […]
18 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

18 กุมภาพันธ์ 2019

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561