หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ วัดไตรคีรี
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ วัดไตรคีรี อ.ตากฟ้า
30 มิถุนายน 2017
10 วิธีปฏิบัติเพื่อช่วยคลายความเครียดในการทำงาน
10 วิธีปฏิบัติเพื่อช่วยคลายความเครียดในการทำงาน
27 กรกฎาคม 2017
จัดทำเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพ เพื่อการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

จัดทำเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพ เพื่อการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

คณะผู้วิจัย ศูนย์วิจัยวิชาการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ลงพื้นที่ชี้แจงการดำเนินงานวิจัย เรื่องการพัฒนาแบบประเมินลักษณะบุคลิกภาพ (PTAT) ให้กับผู้ช่วยวิจัย โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เพื่อเก็บข้อมูล โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 8 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพ เพื่อการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุสำหรับพื้นที่นำร่องรายภาค (ภาคกลาง) วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์