ตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 4
ตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ครั้งที่ 4/2560
30 มิถุนายน 2017
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ วัดไตรคีรี
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ วัดไตรคีรี อ.ตากฟ้า
30 มิถุนายน 2017
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต จำนวน 2 รุ่น เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประเมินให้การช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตได้ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์