พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ
30 มิถุนายน 2017
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต
โครงการการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต
30 มิถุนายน 2017
ตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 4

ตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 4

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต (ประธานกรรมการ) และคณะกรรมการฯ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2560 (งวดงานที่ 8,9,10) เพื่อติดตามความก้าวหน้า และผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และบริเวณก่อสร้างอาคารฯ