การนิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่3 ปีงบประมาณ 2560
การนิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่3 ปีงบประมาณ 2560
28 พฤษภาคม 2017
บันทึกข้อตกลง MOU เรือนจำกลางกำแพงเพชร
บันทึกข้อตกลงการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำกลางกำแพงเพชร
30 พฤษภาคม 2017
การใช้เครื่องมือ CGI – Severity

การใช้เครื่องมือ CGI – Severity

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence Center)โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดประชุมชี้แจง การใช้เครื่องมือ CGI – Severity บรรยายโดย นายแพทย์วรวัฒน์ ไชยชาญ นายแพทย์เชียวชาญ เพื่อสร้างความตระหนัก และเพิ่มพูน ความรู้ ความเข้าใจ
ในผู้ป่วยจิตเภท ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์